Premier Contemporary Chinese Art Online

Artists

Art Toys
Art Toys
Beili Liu
Beili Liu 刘北立
Chang Lei
Chang Lei 常磊
Chen Hongzhu
Chen Hongzhu 陈虹竹
Feng Zhengjie
Feng Zhengjie 俸正杰
Gao Brothers
Gao Brothers 高氏兄弟
Gordon Cheung
Gordon Cheung
Guocheng Chen
Guocheng Chen
Han Bing
Han Bing 韓冰
Han Zhongren
Han Zhongren 韩中人
Le Guo
Le Guo 郭洛
Lu Xinjian
Lu Xinjian 陆新建
Pan Jian
Pan Jian 潘剑
Qiu Jie
Qiu Jie 邱节
Qu Leilei
Qu Leilei 曲磊磊
Sang Huo Yao
Sang Huo Yao 桑火堯
Sheng Qi
Sheng Qi 盛奇
Sun Lei
Sun Lei 孙磊
Wang Ai
Wang Ai 王艾
Xuhong Shang
Xuhong Shang 商徐宏
Xu Yong
Xu Yong 徐勇
Yang Guang
Yang Guang 杨光
Yi Xuan
Yi Xuan 伊玄
Zhang Chun Hong
Zhang Chun Hong 张春红
Zhang Zhaohui
Zhang Zhaohui 张朝晖
Zhan Wang & MVRDV
Zhan Wang & MVRDV
Zheng Haozhong
Zheng Haozhong 郑皓中
Zhou Chunya & Jaime Hayon
Zhou Chunya & Jaime Hayon
Zhuang Hong Yi
Zhuang Hong Yi 庄红艺

Can't find the artist you're looking for?

We have a deep network of connections in the Contemporary Chinese Art world. If you'd like us to source works by an artist not featured here, let us know and we'll find them for you.

Who are you looking for?